Registrace nového partnera
Přihlásit se

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BEXPANDER, s.r.o.

Naše společnost vyznává ve všech svých smluvních vztazích náležité a zodpovědné plnění veškerých svých smluvních povinností a stejný přístup očekává i od svých zákazníků. Za účelem dosažení maximalizace transparentnosti vůči našim zákazníkům jsme ustanovili tyto VOP.

1. Rozsah působnosti
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti při poskytování služeb společností BEXPANDER, s.r.o., se sídlem Ruská 705/70, Praha 10, IČO: 064 09 202, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 281182 (dále jen „Poskytovatel“) a osob, kterým Poskytovatel tyto služby poskytuje, zejména možnost využívat služby online katalogu služeb na webových stránkách Poskytovatele www.svetvolna.cz, jakož i další doprovodné služby (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“ nebo „VOP“).

2. Definice
Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou následující pojmy definovány takto:

Poskytovatelem
BEXPANDER, s.r.o., se sídlem Ruská 705/70, Praha 10, IČO: 064 09 202, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 281182;

Zákazníkem
Podnikatel (B2B partner) nebo čtenář webu (potenciální zákazník B2B partnera), který využívá nebo hodlá využít služeb Poskytovatele.

Web
Webové stránky www.svetvolna.cz

Službami
Služby poskytované Poskytovatelem, jež jsou na Webu, zejména se jedná online informační databázi služeb a zprostředkovávání kontaktů na třetí poskytovatele služeb.


3. Závaznost
3.1. Zákazník vyjadřuje svůj souhlas a zároveň potvrzuje, že se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil tím, že provede objednávku Služeb v souladu s čl. 4.1 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
3.2.

3. Závaznost
3.1. Zákazník vyjadřuje svůj souhlas a zároveň potvrzuje, že se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil tím, že provede objednávku Služeb v souladu s čl. 4.1 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
3.2. Služby Poskytovatele jsou určeny výhradně pro právnické osoby, které podnikají nebo uvažují o podnikání (B2B partner) nebo na straně druhé potenciálních klientů (osoby starší 18ti let), kteří mají zájem stát se zákazníky B2B partnera. Objednávkou nebo používáním Služeb Zákazník tuto podmínku stvrzuje.

4. Objednávka či používání služeb
4.1. Zákazník má možnost používat Služby na Webu.
4.2. Provedená objednávka nebo projev žádosti o používání (čerpání) Sluežeb nezakládá právo na poskytnutí Služeb a Poskytovatel je oprávněn objednávku či projev žádosti provedenou Zákazníkem nepřijmout nebo odmítnut, pokud jí nemůže, zejména z technických a kapacitních důvodů, či důvodů na straně třetích stran (subdodavatelů) vyhovět.
4.3. Objednávka se stává závaznou teprve jejím potvrzením ze strany Poskytovatele služeb, a to ve formě oboustranně odsouhlaseného znění v písemné formě.
4.4. Zákazník bere na vědomí, že Poskytnutí Služeb v určitém čase ze strany Poskytovatele není jakkoliv garantováno, a to zejména s ohledem na potenciální technické a jiné překážky provozu na straně Poskytovatele.

5. Cena
5.1. Cena Zákazníkem objednané Služby se řídí aktuálním ceníkem Poskytovatele platným v okamžiku provedené objednávky Služby, pokud se Zákazník s Poskytovatelem nedohodnou v písemné formě jinak (např. individuální emailovou dohodou, která byla oboustranně akceptována). Aktuální ceník Poskytovatele vč. detailu produktů je dostupný na webových stránkách Poskytovatele. V případě, že se Zákazník zachová podle předložené nabídky Poskytovatele a přijme její plnění, má se za to, že tím došlo k uzavření smlouvy o dílo dle návrh, která zaslal Poskytovatel.

6. Práva a povinnosti stran
6.1. Zákazník je povinen poskytovat potřebnou součinnost (odkládací podmínka pro plnění Služeb ze strany Poskytovatele), a to zejména při dodávání podkladů vč. poskytování potřebné součinnosti vyžadujícím charakterem dané Služby.
6.2. Poskytovatel je odkázán a bude pracovat s podklady od Zákazníka. Takové podklady mohou významně ovlivnit kvalitu poskytovaných služeb a v případě, že jsou podklady neúplné, zjevně nepravdivé nebo chybné, Poskytovatel na toto Zákazníka upozorní. V případě, že Zákazník si na rozporovaných podkladech bude dále stát, může to negativně ovlivnit kvalitu poskytovaných Služeb, anebo v takovém případě si Poskytovatel vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služeb.
6.4. Poskytovatel neručí za pravdivost, správnost nebo kompletnost údajů či informací, které na jeho Web, do inzerátů a podkladů mimo Web, na osobním jednání nebo jinou formou poskytly sami Zákazníci.
6.5. Bod byl záměrně vynechán.
6.6. Zákazník má právo v budoucnu zpět vzít souhlas uvedený v bodě č. 6.5, a to písemnou formu na aktuální kontakty na Webu.
6.7. Bod byl záměrně vynechán.
6.8. Bod byl záměrně vynechán.
6.9. Služby poskytované Poskytovatelem mají doporučující, konzultační charakter a i přesto že jsou poskytovány s maximální možnou řádnou péčí a dle nejlepšího vědomí a svědomí Poskytovatele, nezakládají garanci na úspěch Zákazníka v jeho potřebě.
6.10. Rozhodnutí využít doporučující, konzultační výstupy ze Služeb a zodpovědnost za dopady takových rozhodnutích vždy nese sám Zákazník.
6.11. Poskytovatel neručí za dopady vyvolané využitím jím poskytovaných Služeb v jakémkoliv ohledu, zejména při potenciálně způsobené újmě Zákazníkovi či dalším třetím stranám, pokud není písemnou dohodou podepsanou oběma stranami dohodnuto jinak.

7. Nemožnost plnění
7.1. V případě, že Poskytovatel nemůže Služby z jakýchkoliv důvodů na straně Poskytovatele ve sjednaném termínu poskytnout, nemá Zákazník vůči Poskytovateli právo na jakoukoli náhradu škody nebo ušlého zisku, má však právo na sjednání jiného termínu poskytnutí Služeb.

8. Ochrana osobních údajů (GDPR)
S osobními údaji zákazníka je nakládáno v souladu s platnou legislativou tak, je uvedeno v dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)“ dostupných na www.svetvolna.cz/gdpr.
Zákazník poptáním nebo objednáním Služeb potvrzuje, že se s tímto dokumentem řádně seznámil a souhlasí s ním v celém jeho znění.

9. Účinnost
9.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 22.2.2021.

Cookies jsou na našich stránkách užity za účelem měření návštěvnosti webů, cílení reklamy a přizpůsobení zobrazení webových stránek. Cookies najdete zde.

Úspěšně jste byl přihlášen!